Stichting CultuurStation

Stichting CultuurStation heeft een bestuur dat de verantwoording draagt en een controlerende functie vervult. Dat doen ze op een transparante manier, waarbij wordt ingezet op de Governance Code Cultuur. Dit houdt onder meer in dat ze gedurende het jaar zicht houden op de processen, de financiën en de uitvoering van de inhoudelijke taken. Ze zijn betrokken bij het welzijn van de werknemers. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar. Op deze bijeenkomsten worden de personele, financiële en inhoudelijke stand van zaken besproken en de jaarrapporten en eventuele subsidieaanvragen vastgesteld.

Het bestuur van de stichting CultuurStation wordt gevormd door:

  • Joep Huiskamp, voorzitter 
  • Paul Slegers, penningmeester
  • Mieke van Zantvoort, secretaris 

 

Rooster van aftreden bestuur Stichting Cultuurstation 2021-2025:

BestuurslidFunctie2017-2021202120232025
Joep Huiskamp  Voorzitter   Benoemd  Herbenoembaar  
Mieke van ZantvoortSecretaris  Benoemd 
Paul Slegers Penningmeester Benoemd Herbenoemd Treedt af 

 

 

 

In het reglement van de Stichting CultuurStation staan alle taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie beschreven.

Jaarverslagen

CultuurStation legt jaarlijks verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid in de vorm van een jaarverslag. Er is een jaarverslag van de algemene activiteiten van CultuurStation en één voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).