Gesprekskader

CultuurStation is de partner voor een school om samen het cultuuronderwijs op de school structureel te borgen. Daarvoor is er een gesprekskader dat ingevuld op het schoolaccount zichtbaar zal zijn voor de school en de culturele aanbieders die daar werken. 

Gesprekskader 

Visie en ambitie  

Wat  

Hoe  

Waarom wil de school cultuuronderwijs?  

  

Wat is de inzet op cultuuronderwijs binnen het lesprogramma?  Hoe wordt het  cultuuronderwijs in de praktijk gerealiseerd i.o. met de intermediair? 

-Vastleggen visie en doelen  

  

-vastleggen rol:  

 Directeur/ ICC ‘er/ leerkrachten  

-vastleggen financiële ruimte  

  

-Visiestuk bijstellen en delen in schoolaccount  

  

-Jaarlijks evaluatiegesprek evt bijstellen visiestuk en de inzet binnen de school  

  

Beschrijven van de inzet binnen:  

Kunst en cultuur maken  

-Vakkenintegratie  

-Thematisch onderwijs  

-Aansluiten bij methodes  

-Procesgericht werken  

-Leerlijnen implementeren (welke)  

-Projectweken  

-Kunstlessen door leerkracht  

-Vakdocent in de klas  

-Vastleggen lessen in digitale ladekast  

-Aansluiting op buitenschoolse activiteiten/verlengde schooldag  

-…....  

  

Kunst en cultuur meemaken  

-verwonderen  

-kennismaken culturele omgeving 

  

Invullen van jaarlijks activiteitenplan met coach en/of aanbieder(s):  

-Keuze voor een bestaand programma als CMK   

-Keuze voor eigen programma  

-Keuze activiteiten: kunst maken en/of meemaken  

  

Uitvoering door en met wie:  

-Vakdocent in de klas  

-Instellingen/ZZP’ers  

-De leerkrachten   

  

Keuze voor deskundigheidsbevordering leerkrachten/team  

  

Wie doet wat:  

Coach/ICC’er/Leerkrachten/Aanbieder