Subsidies voor cultuureducatie in het primair onderwijs

We kennen in Nederland verschillende regelingen ter stimulering van cultuureducatie. Zowel scholen als cultuurprofessionals kunnen hier gebruik van maken. Lees hieronder hoe jullie op school de culturele activiteiten voor het primair onderwijs zouden kunnen financieren. 

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit.  

Meer informatie

Financiering cultuureducatie uit Lumpsum

De lumpsum is één budget voor alle kosten dat scholen ontvangen van OCW. Tot en met schooljaar 2020-2021 kwam bovenop de lumpsum nog aanvullend geld beschikbaar via de prestatiebox, onder andere bedoeld voor cultuureducatie.

Met ingang van 2021-2022 verdween de prestatiebox, maar niet het aanvullende budget voor cultuureducatie. Dat geld werd opgenomen in de lumpsum en het ministerie monitort dat het wel gebruikt blijft worden voor dit doel.

Tip voor cultuurcoördinatoren

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting.

Meer informatie