Subsidies en financieringen

We kennen in Nederland verschillende regelingen ter stimulering van cultuureducatie. Zowel scholen als cultuurprofessionals kunnen hier gebruik van maken. 

Lees hieronder hoe jij je culturele activiteiten kunt financieren. 

Cultuureducatie met Kwaliteit

Het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit.  

meer informatie

Financiering cultuureducatie uit Lumpsum

De lumpsum is één budget voor alle kosten dat scholen ontvangen van OCW. Tot en met schooljaar 2020-2021 kwam bovenop de lumpsum nog aanvullend geld beschikbaar via de prestatiebox, onder andere bedoeld voor cultuureducatie.

Met ingang van 2021-2022 verdwijnt de prestatiebox, maar niet het aanvullende budget voor cultuureducatie. Dat geld wordt opgenomen in de lumpsum en het ministerie gaat monitoren dat het wel gebruikt blijft worden voor dit doel.

Tip voor cultuurcoördinatoren

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting.

Meer informatie

Jeugdfonds sport en cultuur

De stichting Jeugdfonds sport en cultuur wil dat ook kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen lessen kunnen volgen op kunst en cultuurgebied en kunnen sporten. Met een bijdrage van zo'n €450 per kind per cursusjaar, kunnen deze kinderen weer meedoen. Aanvragen hiervoor worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft of sport. 

Jeugdfonds sport en cultuur

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve cultuurdeelname in Nederland en ondersteunt in opdracht van de overheid projecten op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Het fonds kent subsidies toe aan vernieuwende culturele initiatieven, in de vrije tijd en op school, zowel nationaal als internationaal. 

Meer informatie

Impulsgeldenprogramma

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen via Kunstloc een beroep doen op de impulsgelden. Deze gelden worden beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. 

Financiering

CJP Cultuurkaart 

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen met de CJP Cultuurkaart betalen voor activiteiten bij culturele organisaties. Met hun Cultuurkaart krijgen leerlingen bovendien CJP-korting, onder andere bij het Rijksmuseum, het Anne Frank Huis en de Zwarte Cross. Ruim 750.000 leerlingen hebben een Cultuurkaart. 
 
Aan de Cultuurkaart is jaarlijks een bedrag van minimaal € 5,- per leerling gekoppeld, beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Veel scholen vullen dit bedrag zelf aan met € 10,- per leerling. Per jaar is er op deze manier bijna 12 miljoen euro beschikbaar voor cultuureducatie. Het Cultuurkaart-tegoed kan worden uitgegeven bij aangesloten cultuuraanbieders (zogeheten Cultuurkaart-acceptanten). Openstaande tegoeden kunnen tijdelijk gestald worden bij CultuurStation. Meer informatie over de financiële afhandeling van cultuurkaart-betalingen is te lezen in dit document

CJP

Stichting Cultuur Eindhoven 

Cultuur Eindhoven stelt namens de gemeente middelen beschikbaar via een basisinfrastructuur (BIS) regeling evenals via een PLUS-regeling voor culturele programma’s en projecten. 

Stichting Cultuur Eindhoven