Kenniscentrum voor cultuuronderwijs

CultuurStation heeft als belangrijke functie het adviseren van zowel het primair en voortgezet onderwijs als de culturele aanbieders op het gebied van kunst- en cultuureducatie. We zijn een innovatief kenniscentrum voor cultuuronderwijs, alert op landelijke en lokale ontwikkelingen en zijn. Jaarlijks organiseren we een studiedag rondom actuele thema’s en andere netwerkmogelijkheden voor het onderwijs en het culturele veld. We zijn hét aanspreekpunt voor vragen over scholing, advies en ondersteuning.

Voor scholen

Onze cultuurcoaches zijn we op alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs gesprekspartner en adviseur. Cultuurstation wil zo de verankering van kwalitatief goed cultuuronderwijs, in de doorlopende leerlijn, op de scholen bevorderen. De cultuurcoaches adviseren en ondersteunen scholen proactief bij het beleidsmatig inrichten van hun cultuuronderwijs.

Scholen maken hierin eigen keuzes, die aansluiten bij hun visie, missie en identiteit. De cultuurcoach heeft meerdere keren per jaar contact met een school. Samen met de school maakt de cultuurcoach een activiteitenplan. We zoeken naar de beste match met aanbieders van culturele activiteiten. Activiteiten die passen bij de ambitie van de school en die aansluiten op de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast.

 

Voor aanbieders

Onze cultuurcoaches ondersteunen en adviseren ook de culturele aanbieders. Ze hebben daarvoor minimaal 2 keer per jaar contact. Ze helpen passende antwoorden te formuleren op de steeds wisselende vraag naar invulling van kwalitatieve activiteiten en de mogelijkheden voor samenwerking met scholen. We adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling van activiteiten en de toepassing van de doorlopende leerlijn daarin. We stimuleren de samenwerking en samenhang tussen de aanbieders onderling. Zo waarborgen we de kwaliteit van het aanbod, aan de hand van vastgestelde en transparante richtlijnen en met de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast als uitgangspunt.

 

Netwerk

We verbinden het onderwijs en het culturele veld ook met ontmoetingen voor dialoog en kennisdeling. We organiseren studiedagen en scholing rondom actuele ontwikkelingen en deskundigheidsbevordering van leerkrachten, docenten en educatieve medewerkers van instellingen. Bijvoorbeeld een studiemiddag rondom de invulling van het nieuwe programma CKV en de mogelijkheden die dit programma voor samenwerking biedt.

 

Deskundigheidsbevordering

We bieden leerkrachten en docenten scholing en deskundigheidsbevordering aan. Denk aan de cursus Interne Cultuur Coördinator en workshops vakvaardigheden van diverse aanbieders. We stimuleren scholing en de ontwikkeling van activiteiten binnen de programmalijn Cultuur&ik voor alle professionals rondom het kind in het primair onderwijs.

 

Innovatie en ontwikkelingen cultuureducatie

In Eindhoven is CultuurStation verantwoordelijk voor het beleid en de implementatie van de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast. We ondersteunen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en educatieve  programma’s zoals de leerlijn creatief programmeren van MU en Kunstbalie. We verspreiden het gedachtengoed rondom Cultuur&ik als mogelijke invulling van 21e-eeuwse vaardigheden binnen een basisschool. We hebben zitting in het Landelijk Platform Kenniscentra (via LKCA) en werken samen met de 4 grote steden in Brabant -in de B5- en met Kunstbalie.