Kenniscentrum voor cultuuronderwijs

CultuurStation is een laagdrempelig kenniscentrum voor alle informatie over kwalitatief goede cultuureducatie binnen schooltijd. We maken kennis, nieuwe inzichten en onderwijsontwikkelingen toegankelijk voor het culturele veld en andersom. Dit doen wij met advies, scholing en ondersteuning bij het formuleren van beleid en communicatie op de website en op social media.

Voor scholen

Cultuurstation wil kwalitatief goed cultuuronderwijs verankeren in de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast op scholen. Onze cultuurcoaches zijn gesprekspartner en adviseur voor het primair en voortgezet onderwijs in Eindhoven. Ze ondersteunen scholen proactief bij het beleidsmatig inrichten van hun cultuuronderwijs. Scholen maken altijd eigen keuzes, passend bij hun identiteit en ambitie. De cultuurcoach maakt samen met de school een activiteitenplan en zoekt daarbij naar de beste match met aanbieders van culturele activiteiten. 

 

Voor aanbieders

Onze cultuurcoaches zijn er ook voor ondersteuning en advisering van de culturele aanbieders, met wie ze meerdere keren . Ze denken mee bij het ontwikkelen van kwalitatieve activiteiten die aansluiten bij de vraag van de scholen en die passen binnen de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast. Ze stimuleren de samenwerking met de scholen en de samenhang tussen aanbieders onderling.

 

Netwerk

We verbinden het onderwijs en het culturele veld ook door ontmoetingen te organiseren voor leerkrachten, docenten en educatieve medewerkers van instellingen. Daarbij besteden we aandacht aan actuele ontwikkelingen. Tijdens studiedagen of scholing is er altijd ruimte voor dialoog en kennisdeling.

 

Deskundigheidsbevordering en innovatie

We bieden leerkrachten en docenten scholing en deskundigheidsbevordering aan. Denk daarbij aan de cursus Interne Cultuur Coördinator of workshops vakvaardigheden van diverse aanbieders. We stimuleren de ontwikkeling van activiteiten binnen de programmalijn Cultuur&ik voor alle professionals rondom het kind in het primair onderwijs.

In Eindhoven is CultuurStation verantwoordelijk voor het beleid en de implementatie van de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast. We ondersteunen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en educatieve programma’s zoals de leerlijn creatief programmeren van MU en Kunstbalie. We verspreiden het gedachtengoed rondom Cultuur&ik als mogelijke invulling van 21e-eeuwse vaardigheden binnen een basisschool.

 

Procesgerichte didactiek

We blijven inzetten op procesgerichte didactiek voor de creativiteitsontwikkeling bij leerlingen. In procesgerichte didactiek zijn zelf ontdekken, zelf experimenteren en uitproberen belangrijke onderdelen. Niet het eindproduct maar het proces staat centraal. Procesgerichte didactiek biedt kinderen de kans om hun creativiteit te versterken en visies te ontwikkelen op de wereld waarin ze leven. Dit gaat verder dan het uitvoeren van inspirerende activiteiten met kinderen binnen de eigen discipline. Voor veel leerkrachten is procesgerichte didactiek geen vanzelfsprekendheid. Voor veel cultuurprofessionals wel, omdat dit de basis is van hun kunstvak. 

Het ontwikkelen van procesgerichte didactiek is op zichzelf ook een leerproces. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers moeten groeien in hun rol, die verschuift van stuurder naar begeleider.We begeleiden leerkrachten om leerprocessen zo in te richten dat kinderen de mogelijkheid hebben om hun creativiteit, innovatief vermogen en ondernemerschap verder te ontwikkelen en versterken. De begeleiding creëert omstandigheden waarin leerkrachten zélf kunnen leren en ervaren hoe je creativiteit kunt stimuleren. Dat betekent: aansprekende voorbeelden aandragen, mogelijkheden tonen en uitdagende vragen stellen die aan het denken zetten. 

In onze eigen praktijk werken we vanuit de vier stappen binnen een creatief proces: verbazen - onderzoeken - vormgeven - presenteren. Daaraan hebben we vier sleutelvragen voor een creatief ontwerp gekoppeld, waarmee feitelijk een procesgerichte didactiek wordt beschreven: 

  • Wat moet ik doen om kinderen zich te laten verbazen over het onderwerp dat we aan de orde willen stellen?
  • Wat moet ik doen om kinderen in staat te stellen de opgeroepen vragen te onderzoeken? 
  • Wat moet ik doen om kinderen de gelegenheid te geven om de resultaten van hun onderzoek vorm te geven in een mogelijk antwoord op de gestelde vragen?
  • Wat moet ik doen om kinderen een dialoog te laten voeren over de gevonden oplossingen?