Kenniscentrum voor cultuuronderwijs

CultuurStation heeft als belangrijke functie het adviseren van zowel het primair en voortgezet onderwijs als culturele aanbieders op het gebied van kunst- en cultuureducatie. We zijn alert op de landelijke en lokale ontwikkelingen en vormen een innovatief kenniscentrum voor cultuuronderwijs. Jaarlijks organiseren we een studiedag met actuele thema’s en netwerkmogelijkheden voor het gehele primair onderwijs en het culturele veld. We zijn hét aanspreekpunt voor vragen over scholing, advies en ondersteuning.

Voor scholen

Door de inzet van onze cultuurcoaches zijn we op alle scholen primair en voortgezet onderwijs gesprekspartner en adviseur. Cultuurstation wil zo de verankering van kwalitatief goed cultuuronderwijs in de doorlopende leerlijn op de scholen bevorderen. De cultuurcoaches adviseren en ondersteunen scholen voor primair en voortgezet onderwijs proactief bij het beleidsmatig inrichten van hun cultuuronderwijs. Scholen maken hierin eigen keuzes, die aansluiten bij hun misse, visie en identiteit. De cultuurcoach heeft meerdere keren per jaar contact met een school. Samen met de school maakt de cultuurcoach een activiteitenplan. We zoeken naar de beste match met mogelijke aanbieders van culturele activiteiten. Activiteiten die passen bij de ambitie van de school en die aansluiten op de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast.

 

Voor aanbieders

Onze cultuurcoaches ondersteunen en adviseren ook de culturele aanbieders. Ze hebben daarvoor minimaal 2 keer per jaar contact. Ze helpen passende antwoorden te vinden op de steeds wisselende vraag naar invulling van kwalitatief goede activiteiten en de mogelijkheden voor samenwerking met scholen. We adviseren en ondersteunen aanbieders bij de ontwikkeling van activiteiten en de toepassing van de doorlopende leerlijn daarin. We stimuleren de samenwerking en samenhang tussen de aanbieders onderling Zo waarborgen we de kwaliteit van het aanbod aan de hand van vastgestelde en transparante richtlijnen die de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast als uitgangspunt hebben.

 

Netwerk

We verbinden het onderwijs en het culturele veld ook door met ontmoetingen vorm te geven aan dialoog en kennisdeling. We organiseren studiedagen en scholing rondom actuele ontwikkelingen en deskundigheidsbevordering van leerkrachten, docenten en educatieve medewerkers van instellingen. Bijvoorbeeld de studiemiddag rondom de invulling van het nieuwe programma CKV en de mogelijkheden die dit programma voor samenwerking biedt.

 

Deskundigheidsbevordering

We bieden leerkrachten en docenten scholing en deskundigheidsbevordering aan. Bijvoorbeeld de cursus Interne Cultuur Coördinator en workshops vakvaardigheden van diverse aanbieders. We stimuleren scholing en de ontwikkeling van activiteiten binnen de programmalijn Cultuur&ik voor alle professionals rondom het kind in het primair onderwijs.

 

Innovatie en ontwikkelingen cultuureducatie

In Eindhoven is CultuurStation verantwoordelijk voor het beleid en de implementatie van de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast. We ondersteunen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en educatieve  programma’s zoals de ontwikkeling van een leerlijn creatief programmeren door MU en de Kunstbalie. We verspreiden het gedachtengoed rondom Cultuur&ik als een mogelijke invulling van de inzet op 21e-eeuwse vaardigheden binnen een onderwijssysteem. We haken ook aan bij de expertisecentra in de provincie en het land. Zo hebben we zitting in het Landelijk Platform Kenniscentra (via LKCA) en werken we samen met de 4 grote steden in Brabant (in de B5) en met de Kunstbalie.