Kenniscentrum voor cultuuronderwijs

CultuurStation adviseert zowel het primair en voortgezet onderwijs als de culturele aanbieders over kunst- en cultuureducatie. We zijn een innovatief kenniscentrum voor cultuuronderwijs, altijd alert op landelijke en lokale ontwikkelingen. We organiseren jaarlijks een studiedag en andere netwerkmogelijkheden voor het onderwijs en het culturele veld. We zijn hét aanspreekpunt voor vragen over scholing, advies en ondersteuning.

Voor scholen

Cultuurstation wil kwalitatief goed cultuuronderwijs verankeren in de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast op scholen. Onze cultuurcoaches zijn gesprekspartner en adviseur voor het primair en voortgezet onderwijs in Eindhoven. Ze ondersteunen scholen proactief bij het beleidsmatig inrichten van hun cultuuronderwijs. Scholen maken altijd eigen keuzes, passend bij hun identiteit en ambitie. De cultuurcoach maakt samen met de school een activiteitenplan en zoekt daarbij naar de beste match met aanbieders van culturele activiteiten. 

 

Voor aanbieders

Onze cultuurcoaches zijn er ook voor ondersteuning en advisering van de culturele aanbieders, met wie ze meerdere keren . Ze denken mee bij het ontwikkelen van kwalitatieve activiteiten die aansluiten bij de vraag van de scholen en die passen binnen de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast. Ze stimuleren de samenwerking met de scholen en de samenhang tussen aanbieders onderling.

 

Netwerk

We verbinden het onderwijs en het culturele veld ook door ontmoetingen te organiseren voor leerkrachten, docenten en educatieve medewerkers van instellingen. Daarbij besteden we aandacht aan actuele ontwikkelingen. Tijdens studiedagen of scholing is er altijd ruimte voor dialoog en kennisdeling.

 

Deskundigheidsbevordering

We bieden leerkrachten en docenten scholing en deskundigheidsbevordering aan. Denk daarbij aan de cursus Interne Cultuur Coördinator of workshops vakvaardigheden van diverse aanbieders. We stimuleren de ontwikkeling van activiteiten binnen de programmalijn Cultuur&ik voor alle professionals rondom het kind in het primair onderwijs.

 

Innovatie en ontwikkelingen cultuureducatie

In Eindhoven is CultuurStation verantwoordelijk voor het beleid en de implementatie van de doorlopende leerlijn De Culturele Ladekast. We ondersteunen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en educatieve programma’s zoals de leerlijn creatief programmeren van MU en Kunstbalie. We verspreiden het gedachtengoed rondom Cultuur&ik als mogelijke invulling van 21e-eeuwse vaardigheden binnen een basisschool. We hebben zitting in het Landelijk Platform Kenniscentra (via LKCA) en vormen samen met Kunstbalie en de 4 grote steden in Brabant de B5 .