De Troubadour

De Troubadour ligt tegen het stadscentrum aan tussen een school voor voortgezet onderwijs en het belastingkantoor ‘Karelspoort’ aan de Karel de Grotelaan. De school is onderdeel van het SPILcentrum “Genderpark” en bestaat uit de volgende instellingen: PeuterPlaza Genderpark van Korein en Korein Kinderopvangcentrum met buitenschoolse opvang. De kinderen zijn verdeeld in jaargroepen. In mei 2019 is de school verhuisd naar een nieuw gebouw met 12 lokalen met leerpleinen, een speelzaal voor de kleuters en de peuters, een hal en een eigen gymzaal. Elke 4 lokalen grenzen aan een groot leerplein. Dit plein wordt gebruikt door deze vier groepen waardoor er veel samen gewerkt wordt. De gemiddelde groepsgrootte in de groepen 1 t/m 8 is 25 tot 30 leerlingen.

"Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor alle leerlingen en alle religies. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. 

Onze slogan is: De Troubadour, daar zit muziek in!

Op onze school heerst een professionele cultuur. Op onze school hebben we oog voor het individuele kind. Wij vinden het belangrijk om ouders als partner te zien als het gaat om te kijken wat goed is voor het/hun kind. Op onze school vinden we het betrokkenheid, eigenaarschap, zelfsturing en zelfstandigheid zeer belangrijk. Wij staan voor een veilig pedagogisch klimaat en een fijne sfeer. Er is veel aandacht voor brede ontwikkeling van de kinderen."

 

Visie

Cultuuronderwijs neemt een belangrijke plaats in op De Troubadour. We verbreden de horizon van kinderen vanuit de cultuurdisciplines: beeldend, theater, dans, muziek, mediakunst, literatuur en cultureel erfgoed. De disciplines worden vanuit verschillende invalshoeken aangeboden. Dit gebeurt zowel op school als daarbuiten. Hierbij prikkelen we de kinderen om op verschillende manieren te denken, kijken, luisteren en voelen naar de wereld om hen heen. ‘Van ik en de wereld, naar de wereld en ik’.

We onderscheiden ons door regie bij de groepsleerkrachten te leggen zodat het aanbod gedurende het schooljaar met een doorlopende leerlijn aansluit op het aanbod in de groepen. Daarbij worden de leerkrachten ondersteund en begeleid door twee cultuur coördinatoren.

Ambitie

Op basisschool De Troubadour komen de kinderen in aanraking met kunst en cultuur. Dit zorgt voor de algemene ontwikkeling van het kind, geeft een bredere kijk op de wereld en biedt ruimte voor het ontdekken waar de leerling affiniteit mee heeft. Dit willen wij bereiken door een breed aanbod op het gebied van de verschillende kunst en cultuur disciplines te realiseren.

In de praktijk:
Gedurende het schooljaar werken we gezamenlijk aan verschillende thema's en projecten. De onderwerpen hiervoor dienen een bepaalde maatschappelijke relevantie en betekenis te hebben. In ons schoolbeleidsplan is een specifiek onderdeel over kunst en cultuureducatie opgenomen. Kunst en cultuureducatie vormt hierbij een wezenlijk onderdeel van ons totale onderwijsprogramma. In dit programma bepalen we jaarlijks de thema's en bijbehorende doelen. De cultuur coördinator bekijkt, samen met de culturele instelling, welke culturele en kunstzinnige activiteiten we gaan uitvoeren en ondernemen om de doelen te behalen. Dit gaat in nauw overleg met het team zodat er een passend en betekenisvol aanbod per leerjaar aangeboden kan worden.


Schoolbestuur

SKPO

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat