De St@rtbaan

Direct bij binnenkomst van De St@rtbaan zie je waar het om draait. In felle kleuren staan op de muur de woorden ‘Hoofd’ ‘Hart’ ‘Handen’ geschilderd. Deze drie woorden zijn kenmerkend voor de filosofie van onze school en de manier waarop ons onderwijs is georganiseerd. Wij willen de kinderen zich in harmonie laten ontwikkelen.

Het fundament is de ontwikkeling van het ‘Hart’. Daarbij zorgen wij voor een pedagogisch klimaat met een structurele aanpak om kinderen hun sociale talenten te laten ontwikkelen.

Het tweede kernwoord van De St@rtbaan is ‘Hoofd’. Daarmee wordt de verstandelijke ontwikkeling van het kind aangeduid, zoals bijvoorbeeld de lees-, reken- en taalvaardigheden op De St@rtbaan. De principes uit het Daltononderwijs staan centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.

De derde ‘peiler’ van De St@rtbaan is ‘Handen’. Hiermee wordt gedoeld op de creatieve ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord: handvaardigheid, zang, dans, drama, techniek.

De St@rtbaan is geen Daltonschool, maar baseert haar onderwijs wel op de Daltonprincipes:

Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en Samenwerken. Zowel in jaargroepen als in kleine(re) groepjes.

Door het werken met deze principes is het onderwijs dynamisch, uitdagend en toegesneden op verschillen tussen leerlingen.

Visie

Kunst- en cultuureducatie is een belangrijke kwaliteit van onze school. Wij zien de ontwikkeling van cultuureducatie niet als een los aandachtsgebied maar als een onderdeel van onze kwaliteitszorg: het bevordert de afstemming met andere ontwikkelingen binnen de school. Cultuureducatie is voor ons van belang omdat het bijdraagt aan een beter, rijker leerklimaat. Onze leerlingen dienen ermee kennis te maken omdat we ons geen ontwikkeling van jonge mensen kunnen voorstellen zonder kennismaking met cultuuruitingen, zowel actuele als historische.

Ambitie

• (nieuwe) leerkrachten kunnen zelf lessen uit de leerlijn beeldend geven tijdens de creamiddagen vanuit procesgerichte didactiek. (hiervoor wordt co-teaching ingezet voor leerkrachten die daar nog hulp bij nodig hebben) • Leerkrachten worden ondersteund bij het opzetten van de kunstroute m.b.v. procesgerichte didactiek. • Leerlingen verwonderen met museumbezoek, voorstelling, inspirerende activiteiten, omdat zij van huis uit niet of nauwelijks in aanraking komen met de Eindhovense culturele omgeving

Signatuur

Openbaar

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat