De St@rtbaan

Direct bij binnenkomst van De St@rtbaan zie je waar het om draait. In felle kleuren staan op de muur de woorden ‘Hoofd’ ‘Hart’ ‘Handen’ geschilderd. Deze drie woorden zijn kenmerkend voor de filosofie van onze school en de manier waarop ons onderwijs is georganiseerd. Wij willen de kinderen zich in harmonie laten ontwikkelen.

Het fundament is de ontwikkeling van het ‘Hart’. Daarbij zorgen wij voor een pedagogisch klimaat met een structurele aanpak om kinderen hun sociale talenten te laten ontwikkelen.

Het tweede kernwoord van De St@rtbaan is ‘Hoofd’. Daarmee wordt de verstandelijke ontwikkeling van het kind aangeduid, zoals bijvoorbeeld de lees-, reken- en taalvaardigheden op De St@rtbaan. De principes uit het Daltononderwijs staan centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.

De derde ‘peiler’ van De St@rtbaan is ‘Handen’. Hiermee wordt gedoeld op de creatieve ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord: handvaardigheid, zang, dans, drama, techniek.

De St@rtbaan is geen Daltonschool, maar baseert haar onderwijs wel op de Daltonprincipes:

Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en Samenwerken. Zowel in jaargroepen als in kleine(re) groepjes.

Door het werken met deze principes is het onderwijs dynamisch, uitdagend en toegesneden op verschillen tussen leerlingen.

Visie

Op SALTO-school De St@rtbaan komt het talent en gevoel van onze kinderen tot uiting in de kunst- en cultuureducatie, waar creatief handelen en denken centraal staat. Onze leerlingen dienen ermee kennis te maken omdat we ons geen ontwikkeling van jonge mensen kunnen voorstellen zonder kennismaking met cultuuruitingen, zowel actuele als historische. Cultuureducatie draagt bij aan een beter en rijker leerklimaat, omdat het talent van kinderen ontwikkeld wordt en onze kinderen aan bredere competenties werken. Hun cultureel bewustzijn wordt gestimuleerd en de eigenheid wordt gevoed. Er wordt structureel tijd en aandacht geschonken aan projectmatig werken en creatieve vakken. De focus ligt op het proces waarbij onze kinderen zelfreflectie toepassen, contextueel denken en oplossingsgericht handelen. De nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en begrip ontstaat voor verschillende meningen en opvattingen. Onze kunst- en cultuureducatie is ook zichtbaar in de wijk waar de ouders en de verdere omgeving bij betrokken worden middels het kunstproject. Er is een nauwe samenwerking met culturele instellingen uit de omgeving waarbij de link direct zichtbaar is met de schoolpraktijk en de maatschappij buiten de school.

Ambitie

In de toekomst willen we er naartoe om de leerlijn beeldend vast te houden en de leerlijn muziek verder te ontwikkelen.

Leerkrachten worden meer ondersteund bij het opzetten van de kunstroute m.b.v. procesgerichte didactiek.

We blijven leerlingen verwonderen met museumbezoek, voorstellingen en inspirerende activiteiten, omdat zij van huis uit niet of nauwelijks in aanraking komen met de Eindhovense culturele omgeving.

Wellicht kunnen we nog kijken naar een nieuwe discipline die we kunnen neerzetten op onze school. Er zijn een aantal disciplines die nu nog weinig worden vertegenwoordigd op de Startbaan. In dit toekomstbeeld zullen altijd onze Hoofd-Hart-Handen visie als kompas gebruiken en zullen we streven naar draagvlak binnen het team.


Signatuur

Openbaar

Schoolbestuur

Salto

Neemt deel aan

CmK cultuurtraject op maat