De Opbouw

SALTOschool de Opbouw is er voor iedereen, ongeacht geloof of politieke overtuiging. Kinderen met verschillende achtergronden komen met elkaar in contact en leren met elkaar samen te werken. Er wordt veel waarde aan gehecht, dat de kinderen in wederzijds respect met elkaar
en de leerkrachten (leren) omgaan.
De Opbouw is een school waarin het leren een centrale plaats inneemt. Voor hen geldt het uitgangspunt dat ze voor ieder kind "eruit willen halen wat erin zit". Dit geldt in de eerste plaats op cognitief gebied. Ze zijn ervan overtuigd dat het verwerven van instrumentele vaardigheden de basis is voor alle ontwikkeling. Het uitgangspunt "eruit halen wat erin zit" geldt net zo goed voor de culturele en maatschappelijke vorming van de kinderen. Ze vinden het in dit verband belangrijk het onderwijsaanbod bij creatieve vakken, techniek en sociaal emotionele ontwikkeling degelijk vorm te geven. 
Bij dit alles geldt dat een veilige en geordende omgeving voorwaarde voor succes is. Met een steeds verdergaande differentiatie in aanbod en verwerking van de leerstof, willen de onderwijsgevenden een overgang realiseren naar passend onderwijs, waarbij de onderwijsbehoeften worden afgestemd op de leerlingen. De missie van de school luidt:
 

"SAMEN LEREN IN EEN WARM PEDAGOGISCH KLIMAAT,
TEGEMOET KOMEND AAN VERSCHEIDENHEID,
IN EEN RIJKE, GEORDENDE OMGEVING."

Signatuur

Openbaar

Onderwijsconcept

Leerstofjaarklassensysteem

Schoolbestuur

Salto