Samenwerkingspartners van CultuurStation

B5

De B5 is het samenwerkingsverband van vijf stedelijke Bureaus voor Cultuuronderwijs in Brabant: Bureau Babel in ’s-Hertogenbosch, Bureau CiST in Tilburg, Cultuurcontact in Helmond, Cultuurwinkel in Breda en Cultuurstation in Eindhoven. Ieder heeft zijn eigen beleid, organisatievorm en gemeentelijke subsidie maar we werken ook samen. In de B5 verenigen we onze krachten en hebben we diverse projecten ontwikkeld, zoals De Culturele Ladekast, onze doorlopende leerlijn cultuureducatie. De B5 en de Kunstbalie hebben in 2016 Ons Platform opgericht. Een leergemeenschap in Brabant die in 2017 verder inhoud zal krijgen.

Erfgoed Brabant

Erfgoed Brabant ondersteunt scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het geven van goede erfgoededucatie. Erfgoed geeft Brabant een eigen gezicht laat zien waar je vandaan komt en wie je bent. Erfgoed Brabant biedt de handleiding Wijzer met Erfgoededucatie, divers lesmateriaal en cursussen voor leerkrachten. Bekendste project is Museumschatjes, waarmee jaarlijks zo’n 50 duizend leerlingen van de groepen 5-8 gratis een museum bezoeken.

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve deelname aan kunst en cultuur in Nederland. Het wil zo bijdragen aan een open samenleving waarin alle mensen hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Het Fonds werkt samen met culturele en erfgoedinstellingen, scholen, andere fondsen, overheden en maatschappelijke instellingen. Met subsidies stimuleert zij culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren) maken, zoals met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). CmK wil goed cultuuronderwijs toegankelijk maken voor leerlingen in het primair onderwijs en het vmbo. In Eindhoven is CultuurStation penvoerder voor de regeling CmK. De subsidie wordt gematched door de gemeente Eindhoven.

Fontys

Fontys Hogeschool Kind en Educatie ontwikkelde samen met Korein Groep en CultuurStation in 2014 het programma Cultuur&ik. Cultuur&ik stelt de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar centraal. Samen met de auteur Pieter Mols hebben Korein Groep, CultuurStation en Fontys Hogeschool Kind en Educatie de werkwijze toepasbaar gemaakt voor professionals in de Nederlandse Kindcentra, basisscholen en culturele instellingen. Dat heeft geresulteerd in de training Cultuur &ik, die door zowel scholen als aanbieders wordt gevolgd. We zijn nu op zoek naar de structurele inbedding van deze denkwijze en didaktiek in Eindhoven en op de Fontys HKE.

GLOW

Lichtkunstfestival GLOW vindt jaarlijks plaats in Eindhoven, in de 2e week van november. Het festival heeft de vorm van een wandelroute door de binnenstad, langs zeer uiteenlopende lichtkunstwerken. CultuurStation organiseert ieder jaar een GLOW schoolproject. Deelnemende  scholen maken een (onderdeel van een) lichtkunstwerk dat te zien is in de GLOW-route. GLOW heeft elk jaar een ander thema én een ander eindproduct en er doen duizenden leerlingen mee.

Korein Groep

Korein Groep wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ieder kind van 0 tot 18 jaar en biedt ontwikkelingsarrangementen aan; een combinatie van opvang, begeleiding en activiteiten. In 2012 heeft Korein een educatief concept ontwikkeld voor professionals die werken met kinderen: Talent&ik. In 2014 volgde het onderdeel Cultuur&ik, ontwikkeld met Fontys Hogeschool Kind en Educatie en CultuurStation. Cultuur&ik stelt de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen van 0 tot 13 jaar centraal. Samen met auteur Pieter Mols is de werkwijze toepasbaar gemaakt voor professionals in de Nederlandse kindercentra, basisscholen en culturele instellingen. Op de Spilcentra waar de training Cultuur &ik wordt gegeven zijn de medewerkers van Korein ook aanwezig.

Kunstbalie

Kunstbalie is het expertisecentrum voor kunsteducatie en kunstbeoefening in Noord-Brabant. Het wil kunst en onderwijs duurzaam samenbrengen. Directies, scholenwerkgroepen, leerkrachten en ICC’ers worden ondersteund om binnen het primair onderwijs de visie op cultuureducatie te verankeren met De Cultuur Loper, Impuls Muziekonderwijs en scholing. Het VO wordt versterkt met het online netwerk Kunstvakdocenten.nl en De Cultuur Loper en met inspiratiedagen, scholingsdagen en meet-ups. Lokale Bureaus voor Cultuuronderwijs worden ondersteunt, als belangrijke schakel tussen het onderwijs en de culturele omgeving. Aanbieders van kunsteducatie worden geholpen om cultuureducatie in het onderwijs te verankeren en de kwaliteit van het aanbod te versterken. Kunstbalie adviseert en ondersteunt ook gemeenten, rondom culturele infrastructuur.

LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) in Utrecht wil dat iedereen goede cultuureducatie krijgt - op school én in de vrije tijd. Met dit doel ondersteunen zij professionals in cultuureducatie. Cultuureducatie hoort volgens LKCA thuis in de kern van het onderwijscurriculum, als zelfstandig aandachtsgebied én als onderdeel van andere kennisgebieden. Ze levert onder meer een bijdrage aan ‘Onderwijs2032: Basis voor Cultuureducatie’ en organiseert landelijke leergemeenschappen rond de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. LKCA faciliteert en organiseert ook het LPKC, het landelijk Platform voor Kenniscentra, waaraan ook Cultuurstation deelneemt.

Pand P

CultuurStation houdt kantoor in Pand P. Het Nieuwe Theater, Parktheater Eindhoven en jeugdtheatergezelschap Hetpaarddatvliegt hebben Pand P als coöperatie opgezet. Een kunst- en cultuurpodium in Eindhoven -voorheen Plaza Futura- waar alle uitvoerende kunstvormen zoals muziek, toneel en dans welkom zijn. En waar jeugd, amateur en professional elkaar aanvullen en versterken.

Stedelijk Programma Creativiteit

PSKE, Korein Kinderplein, Eindhoven Museum, CKE, Van Abbemuseum, Bibliotheek Eindhoven en Parktheater hebben sinds 2016 de ambitie om een stedelijk basisprogramma creativiteit te ontwikkelen voor kinderen van 0-13. De stuurgroep bestaat uit de directies van de instellingen, en CultuurStation als projectleider. Zij heeft een werkgroep van pedagogisch en educatief medewerkers de opdracht gegeven om Pilots te ontwikkelen voor zes Spilcentra. De uitgangspunten van Cultuur&ik vormen de basis: de creatieve vermogens en talenten van elk individueel kind ontwikkelen door een rijke leeromgeving aan een creatief proces te koppelen.

Stichting Cultuur Eindhoven

Opgericht in 2015 is Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de Gemeente Eindhoven. Zij investeert in kunst, cultuur en creativiteit van en voor alle Eindhovenaren. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het cultuurbeleid en Cultuur Eindhoven stelt namens de gemeente middelen beschikbaar via een regeling basisinfrastructuur (de BIS, waaronder ook CultuurStation valt) evenals via een PLUS-regeling voor culturele programma’s en projecten. SCE stimuleert zo de ontwikkeling van kunst en cultuur, vergroot de betekenis ervan en maakt daarmee de stad aantrekkelijker voor bewoners, bezoekers, bedrijven en organisaties.