Kunstmenu

Het Kunstmenu is bedoeld om kinderen in Eindhoven en de regio op een receptieve én actieve manier kennis te laten maken met verschillende kunstdisciplines, cultureel erfgoed en culturele instellingen. Het programma voorziet in de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie en geeft invulling aan leerdoelen binnen de doorlopende leerlijn cultuureducatie van de Culturele Ladekast. Door het Kunstmenu op te nemen in het schoolplan, voldoe je als school aan de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie.

Voor wie?

Het Kunstmenu is een totaalprogramma voor alle groepen in het primair onderwijs. De scholen die zich ervoor inschrijven, geven cultuureducatie een plek in hun totale lesprogramma en voldoen zo aan de kerndoelen van kunstzinnige oriëntatie.

Persoonlijke en sociale ontwikkeling

De activiteiten binnen het Kunstmenu leveren een bijdrage aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen en verhogen cultuurparticipatie. De activiteiten voeren de leerlingen langs concertzalen, theaters en musea en brengen ze in contact met beeldend kunstenaars, dansers, acteurs, fotografen, muzikanten, denkers, makers, amateurs en professionals. De leerling wordt gevraagd om te kijken, te luisteren, zich open te stellen en te beleven. Maar ook om zelf te doen en zo spelenderwijs te ontdekken wat kunst maken is en met zich meebrengt.

Elke leerling neemt per leerjaar deel aan een activiteit. In groep 1 tot en met 4 gebeurt dat binnen de muren van de school en vanaf groep 5 gaan de leerlingen steeds vaker naar buiten. Aan het eind van het Kunstmenu is de leerling bekend en vertrouwd met de kunsten in het algemeen en weten ze waar ze deze in Eindhoven kunnen voortzetten.

Kenmerken Kunstmenu

 • Er is een globale structuur met de verdeling van de kunstdisciplines over de verschillende leerjaren. De opbouw over de verschillende leerjaren in de loopbaan van een leerling leidt tot een samenhangend leertraject.
 • Elk kind in groep 8 heeft minimaal kennis gemaakt met elk van de volgende disciplines: theater, dans, muziek, beeldend, multimedia en erfgoed.
 • De structuur van het Kunstmenu volgt de opbouw van het basisonderwijs: eenvoudige vormen van kunst in de eerste jaren en meer complexe in de hogere. Daarnaast is er begeleiding bij culturele activiteiten, zoals lesbrieven met voorbereidings- en reflectiemogelijkheden.
 • Activiteiten kunnen een multidisciplinair karakter hebben. Dit houdt in dat bij een dansproject de nadruk ligt op de discipline dans, maar dat elementen en invalshoeken van andere disciplines, bijvoorbeeld theater of nieuwe media, erin verwerkt kunnen zijn.
 • De activiteiten sluiten aan bij de leerdoelen binnen receptief, creërend en reflectief vermogen.

Opzet Kunstmenu

 • De school schrijft zich in voor minimaal twee schooljaren en neemt het Kunstmenu af voor alle leerlingen.
 • Er is één activiteit per leerjaar. Dit is een kunstconfrontatie waarin het accent ligt op de receptieve of de actieve component.
 • De leerkracht zorgt zelf voor de voorbereiding en reflectie met de klas.
 • De activiteiten worden overzichtelijk aangeboden. CultuurStation beheert de inschrijvingen en verzorgt de facturering.
 • De culturele instelling die voor de activiteit verantwoordelijk is, zorgt voor de planning van de activiteit. CultuurStation communiceert over de afspraken.
 • Bij elke activiteit is een lesbrief ter voorbereiding en/of reflectie beschikbaar via de website van CultuurStation.
 • CultuurStation zorgt voor onderzoek als instrument voor kwaliteitsbewaking.

Samenwerking met culturele instellingen

 • CultuurStation betrekt de culturele instellingen zo veel mogelijk bij de totstandkoming van de programmering, maar blijft zelf eindverantwoordelijk. Leidend is de culturele ontwikkeling van het kind.
 • De deelnemende culturele instellingen zijn verantwoordelijk voor zowel de artistieke als educatieve inhoud en werkvorming.
 • Vele culturele instellingen in Eindhoven zijn vertegenwoordigd in het Kunstmenu. Zij leveren hun bijdrage op basis van de doorlopende leerlijn, wat zorgt voor controle op de kwaliteit.
 • Er is een samenwerkingsbasis tussen de culturele instellingen.

Organisatie en kosten

 • De organisatie, planning en facturering van het Kunstmenu worden uitgevoerd en aangestuurd door CultuurStation.
 • De keuze voor de activiteiten die leerlingen binnen het Kunstmenu krijgen, wordt gemaakt door CultuurStation. De criteria hiervoor zijn: het roulerend systeem binnen steeds twee leerjaren, de totale (financiële) samenstelling van het Kunstmenu voor de school en vele praktische redenen zoals het aantal leerlingen of groepen, afstand en natuurlijk het karakter van de school.
 • Voor scholen uit Eindhoven bedragen de kosten voor het Kunstmenu € 8,50 per leerling per schooljaar.
 • Voor scholen uit de regio bedragen de kosten voor het Kunstmenu € 9,50 per leerling per schooljaar.

Busvervoer (optioneel)

Eventueel busvervoer is voor rekening van de school en kan met korting via CultuurStation aangevraagd worden via het inschrijfformulier. De kosten bedragen € 180 per bus voor 50 personen (tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden).

Kunstmenu op maat

Voor scholen uit het speciaal onderwijs en/of scholen die deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, kunnen we een aangepast Kunstmenu samenstellen.

Uitbreiding met lessen op de school (optioneel)

Het is altijd mogelijk om het Kunstmenu te verdiepen met lessen in een bepaalde kunstdiscipline voor een bepaald leerjaar of bouw. U bepaalt zelf bij welke thema’s binnen de school deze lessen moeten aansluiten en met welke culturele aanbieder u ze invult.

Evaluatie

Om de programmering van het Kunstmenu zoveel mogelijk af te stemmen op de vraag van de school en te matchen met de behoeftes van de leerlingen, stellen wij het zeer op prijs als je de activiteiten evalueert. Via deze link kun je jullie ervaringen met ons delen.