Partners CultuurStation

Buiten ons netwerk van scholen en aanbieders in Eindhoven werken we ook samen met uiteenlopende partners.

Ons Platform

Een Brabants samenwerkingsverband van 5 Bureaus voor Cultuuronderwijs in ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Helmond, Breda en Eindhoven met Kunstloc en Brabants Erfgoed. Samen zijn diverse projecten ontwikkeld, zoals De Culturele Ladekast en de leerlijn Kunst & technologie.  In nauwe samenwerking met BrabantStad geeft Ons Platform invulling aan de inhoudelijke thema’s van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

Glow

Met Stichting GLOW werken we samen aan het Kinderproject Glow for Kids dat jaarlijks deel uitmaakt van Lichtkunstfestival GLOW. Gemiddeld nemen zo’n 1500 leerlingen deel.

Dutch Design Foundation

We werken jaarlijks, rondom de Dutch Design Week samen met de Dutch Design Foundation om een kort project voor leerlingen vo aan te bieden.

Stedelijk Programma Creativiteit

CultuurStation is sinds 2016 projectleider van het Stedelijk Programma Creativiteit, waarin we met 6 culturele instellingen: Parktheater, Eindhoven Museum, Van Abbemuseum, CKE, Bibliotheek Eindhoven, MU en het schoolbestuur SKPO kennisdelen en samenwerken. Het platform heeft als doel dat iedere basisschoolleerling in Eindhoven zijn creatieve vermogens ontwikkelt. Daarvoor werken de educatieve medewerkers onderling samen en willen ze van elkaar leren. Ze willen dat bereiken door de leerkrachten te ondersteunen in de inrichting van het creatieve proces vanuit procesgerichte didactiek.

BrabantStad

BrabantStad wil gezamenlijk een Metropoolstad vormen die excelleert in kennis- en innovatiekracht, door te investeren in de aantrekkelijkheid, de bereikbaarheid en de concurrentiekracht van de Brabantse stedelijke regio. BrabantStad vindt cultuur, verbeeldingskracht wezenlijk voor een vitale samenleving, want die leidt tot innovatie en omgekeerd. 

Erfgoed Brabant

Erfgoed Brabant ondersteunt scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het geven van goede erfgoededucatie over onze provincie. Bekendste projecten zijn Museumschatjes (po) en Museumschatten (vo), waarmee jaarlijks 10 duizenden leerlingen vanaf groepen 5 gratis een Brabants museum bezoeken. 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Zij geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land, op school en in de vrije tijd, zoals met de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). In Eindhoven is CultuurStation penvoerder voor de regeling CmK. De subsidie wordt verdubbeld door de gemeente Eindhoven.

Website Fonds voor Cultuurparticipatie

Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Fontys Hogeschool Kind en Educatie ontwikkelde samen met Korein Groep en CultuurStation in 2014 het programma Cultuur&ik. Cultuur&ik stelt de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar centraal. Samen met de auteur Pieter Mols hebben deze partners de werkwijze toepasbaar gemaakt voor professionals in de Nederlandse Kindcentra, basisscholen en culturele instellingen. Dat heeft geresulteerd in de training Cultuur &ik, die door zowel scholen als aanbieders wordt gevolgd. We zijn nu op zoek naar de structurele inbedding van deze denkwijze en didaktiek in Eindhoven en op de Fontys HKE.

Kunstloc

Kunstloc is het expertisecentrum voor kunsteducatie en kunstbeoefening in Noord-Brabant. Het wil kunst en onderwijs duurzaam samenbrengen. Lokale Bureaus voor Cultuuronderwijs worden ondersteunt, als belangrijke schakel tussen het onderwijs en de culturele omgeving. Aanbieders van kunsteducatie worden geholpen om cultuureducatie in het onderwijs te verankeren en de kwaliteit van het aanbod te versterken.

LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten.

Stichting Cultuur Eindhoven (SCE)

Opgericht in 2015 is Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de Gemeente Eindhoven. Zij investeert in kunst, cultuur en creativiteit van en voor alle Eindhovenaren. De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het cultuurbeleid en Cultuur Eindhoven stelt namens de gemeente middelen beschikbaar via een regeling basisinfrastructuur (de BIS, waaronder ook CultuurStation valt) evenals via een PLUS-regeling voor culturele programma’s en projecten. SCE stimuleert zo de ontwikkeling van kunst en cultuur, vergroot de betekenis ervan en maakt daarmee de stad aantrekkelijker voor bewoners, bezoekers, bedrijven en organisaties.

Filmhub Zuid

De nieuwe Filmhub Zuid is het knooppunt voor filmeducatie en beeldgeletterdheid in Limburg, Zeeland en Brabant. Het wordt steeds belangrijker voor kinderen om de taal van film te leren spreken. Filmhub Zuid helpt hierbij. Neem vrijblijvend contact op als je meer wilt weten over de mogelijkheden van filmeducatie in de klas, school of filmtheater.

Website Filmhub Zuid

Creatieve Industrie

CultuurStation is projectleider van GO!vmbo (2019-2021). In dit project hebben we vmbo-opleidingen gevraagd hun belangrijkste wens op het gebied van meer creativiteit in hun lesprogramma’s uit te werken. Aan de hand van die projectplannen hebben wij samenwerkingspartners uit de creatieve industrie voorgesteld aan de scholen, en budget vrijgegeven, om de projecten de juiste vorm en inhoud te geven.