Over CultuurStation

CultuurStation is de onafhankelijke bemiddelaar tussen het onderwijs en het culturele veld in Eindhoven. Wij zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor cultuureducatie en verbinden lokaal het onderwijs met aanbieders.

 

Wie zijn wij

CultuurStation draait om cultuuronderwijs. Onze kerntaken zijn onafhankelijk bemiddelen voor activiteiten, kennis delen, adviseren, bijscholen en gericht beleid ondersteunen. Dit doen we lokaal in nauwe samenwerking met scholen en aanbieders en breder, in diverse lokale, provinciale en landelijke netwerken. Daarnaast zijn wij penvoerder voor de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

 

Wat doen wij

CultuurStation wil alle leerlingen de kans op een kunstzinnige ontwikkeling bieden. Om dat te bereiken doen we het volgende:

  • We hebben een bemiddelende functie, waarbij de vraag van het onderwijs naar activiteiten of professionalisering leidend is en we de culturele sector uitdagen om met passende antwoorden te komen.
  • We ondersteunen alle scholen in primair en voortgezet onderwijs. We zijn de gesprekspartner en adviseur met als doel de verankering van kwalitatief goed cultuuronderwijs op de school.
  • We ondersteunen en adviseren de culturele aanbieders t.a.v. passende antwoorden op de steeds wisselende vragen voor de invulling van kwalitatief goede activiteiten binnen cultuureducatie en de mogelijkheden voor samenwerking met scholen.
  • We zijn een kenniscentrum waar het actuele aanbod van de verschillende aanbieders is samengebracht en we actuele en innovatieve ontwikkelingen rondom cultuureducatie delen via de communicatiekanalen.
  • Binnen het kenniscentrum bieden we het onderwijs en de culturele sector relevante professionaliseringstrajecten aan.
  • We verbinden het onderwijs en de cultuursector door ontmoetingen te organiseren in de vorm van kennisgroepen, netwerkbijeenkomsten en studiedagen.
  • We zijn de penvoerder van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Eindhoven.

 

Waarom doen we dat

Sinds 2017 vervullen wij binnen de Basis Infrastructuur (BIS) Eindhoven de functie van bemiddelaar tussen het onderwijs en het culturele veld. 

Onze ambitie is dat alle leerlingen in Eindhoven binnenschools structureel en kwalitatief goed cultuuronderwijs volgen, via de doorlopende leerlijn cultuureducatie en in relatie met de culturele omgeving. We zien procesgerichte didactiek als de beste aanpak. Uitgangspunt is dat het ontwikkelen van het artistiek-creatief vermogen van leerlingen centraal staat en dat zij ruimte krijgen om daarin hun eigen proces te doorlopen.