Scholing

CultuurStation verbindt het onderwijs en de cultuursector ook met dialoog en kennisdeling. Dat doen we in de vorm van scholing, deskundigheidsbevordering, netwerkbijeenkomsten en studiedagen.

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

Binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 werken we als penvoerder samen met scholen en aanbieders om inhoud te geven aan onder meer deskundigheidsbevordering en scholing van leerkrachten en educatieve medewerkers. De implementatie van de leerlijn van een (nieuwe) kunstdiscipline op een school wordt in bijeenkomsten met (een deel) van het schoolteam of een bouw uitgewerkt. Later kan ook gezamenlijk aan de verdieping van de leerlijnen in de lesprogramma’s worden gewerkt. Leerkrachten bieden we workshops vakvaardigheden aan van diverse aanbieders. Denk aan vaardigheden beeldend, muziek en creatief programmeren met De Creatieve Code, zodat zij basale lessen kunnen geven binnen de doorlopende leerlijn  en een inhoudelijke gesprekspartner zijn voor de aanbieders (bij verdieping). Vakdocenten bieden co-teaching aan voor leerkrachten in elke klas. Deze begeleiding is individueel en afgestemd op de vraag en ervaring van de leerkracht. Het doel is de vakvaardigheden te ontwikkelen zodat een leerkracht zich handelingsbekwaam voelt. We gaan ook alle educatieve medewerkers verder scholen in de toepassing van doorlopende leerlijnen van De Culturele Ladekast in hun activiteiten. Aanbieders willen op hun beurt met de leerkracht samenwerken om de activiteit die ze met de leerlingen uitvoerden, te verbinden  aan het bestaande lesprogramma door workshops  aan te bieden aan leerkrachten. Zodat de  voorbereiding en lessen  door de leerkracht in de klas tussentijds of na de activiteit uitgevoerd kunnen worden. Individuele leerkrachten kunnen in hun vrije tijd deelnemen aan workshops binnen een kunstdiscipline om zich bepaalde technieken of vaardigheden eigen te maken of te verdiepen.  

Cultuur&ik

We verspreiden het gedachtegoed rondom Cultuur&ik als een mogelijke invulling van de inzet op 21e eeuwse vaardigheden binnen een onderwijssysteem. We stimuleren deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van activiteiten binnen de programmalijn Cultuur&ik voor alle professionals rondom het kind binnen het primair onderwijs. Medewerkers van culturele instellingen (lokaal én landelijk) krijgen train-de-trainer cursus aangeboden. Eind 2020 zijn de educatieve medewerkers/vakdocenten van Eindhovense instellingen die (ook) inzetten op ontwikkeling van de creativiteit van de kinderen geschoold in Cultuur&ik. Belangrijkste doelstellingen zijn dat zij de eigen creativiteit kunnen verbinden aan meerdere kunstdisciplines, het gedachtegoed kunnen toepassen in de eigen creatieve lesontwerpen, inhoudelijke samenwerken met leerkrachten in de ontwikkeling en uitvoering van creatieve lesontwerpen, de borging van die activiteiten en de omschrijving ervan op de website van CultuurStation.  

Cursus Interne Cultuur Coördinator

Voor leerkrachten verzorgt CultuurStation jaarlijks de cursus Interne Cultuur Coördinator, in nauwe samenwerking met Fontys pabo.  

Studiedagen en netwerkbijeenkomsten

We communiceren actuele en innovatieve ontwikkelingen rondom cultuureducatie in jaarlijkse bijeenkomsten rondom actueel onderwerpen, zoals de invulling van het nieuwe programma CKV en de mogelijkheden die dit programma biedt voor samenwerking tussen docenten en culturele instellingen.  

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@cultuurstation.nl