Subsidies

De laatste jaren zijn veel subsidies voor kunst en cultuur verdwenen. Momenteel kennen we nog de volgende regelingen ter stimulering van cultuureducatie: 

 

Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)

Het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit. 

 

Jeugdcultuurfonds

De stichting Jeugdcultuurfonds wil dat ook kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen lessen kunnen volgen op kunst en cultuurgebied en kunnen sporten. Met een bijdrage van zo'n € 450 per kind per cursusjaar, kunnen deze kinderen weer meedoen. Aanvragen hiervoor worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft of sport.

 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve cultuurdeelname in Nederland en ondersteunt in opdracht van de overheid projecten op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Het fonds kent subsidies toe aan vernieuwende culturele initiatieven, in de vrije tijd en op school, zowel nationaal als internationaal. Op deze pagina staat meer informatie over de subsidieregelingen.

 

Impulsgeldenprogramma

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen via BKKC een beroep doen op de impulsgelden. Deze gelden zijn voor de periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.

 

Subsidieregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs

Het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds willen cultuureducatie in het vmbo stimuleren met een subsidieregeling, die ook geldt voor het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Een school werkt nauw samen met een culturele instelling om minimaal 2 schooljaren regelmatig culturele activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Het project mag in totaal maximaal drie schooljaren duren en start in het schooljaar 2017-18. Meer informatie staat op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

Stichting Cultuur Eindhoven

Cultuur Eindhoven stelt namens de gemeente middelen beschikbaar via een basisinfrastructuur (BIS) regeling evenals via een PLUS-regeling voor culturele programma’s en projecten.