Subsidies

Hoewel de laatste jaren veel subsidies voor kunst en cultuur zijn verdwenen, kennen we momenteel nog de volgende regelingen ter stimulering van cultuureducatie: 

 

Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)

Het doel van Cultuureducatie met Kwaliteit is kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is verantwoordelijk voor de toekenning van de rijkssubsidie aan de projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit. 

 

Jeugdcultuurfonds

De stichting Jeugdcultuurfonds wil dat ook kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit financieel minder draagkrachtige gezinnen lessen kunnen volgen op kunst en cultuurgebied en kunnen sporten. Met een bijdrage van zo'n € 450 per kind per cursusjaar, kunnen deze kinderen weer meedoen. Aanvragen hiervoor worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft of sport.

 

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert actieve cultuurdeelname in Nederland en ondersteunt in opdracht van de overheid projecten op het gebied van cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Het fonds kent subsidies toe aan vernieuwende culturele initiatieven, in de vrije tijd en op school, zowel nationaal als internationaal. Op deze pagina staat meer informatie over de subsidieregelingen.

 

Impulsgeldenprogramma

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan versterking van de culturele sector, kunnen via BKKC een beroep doen op de impulsgelden. Deze gelden zijn voor de periode 2017-2018 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem.

 

Subsidieregeling mediakunst- en erfgoededucatie

Sinds 5 maart 2018 is er een nieuwe subsidieregeling voor projecten in het basisonderwijs over mediakunst of erfgoed. Het is een matchingsregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hier liggen wat ons betreft mooie kansen om erfgoed nog beter op de kaart te zetten. De regeling staat los van Cultuureducatie met Kwaliteit en staat dus voor alle instellingen in alle gemeenten open. Meer informatie op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

Gesubsidieerd museumbezoek

In het regeerakkoord staat ”Ook maken we het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum bezoeken”. In 2018 is er 2,1 mln. beschikbaar voor het mogelijk maken van een bezoek aan het (rijks)museum. Vanaf 2019 is er structureel 4,9 mln. beschikbaar. De bedragen worden toegevoegd aan de prestatiebox (bijzondere bekostiging) voor het primair onderwijs (bestaand label Cultuureducatie met Kwaliteit).

 

Versterking Cultuureducatie VMBO

Met de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020 wil het Fonds voor Cultuurparticipatie een grote groep scholen en leerlingen stimuleren samen met een culturele instelling talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor de leerlingen in vmbo, praktijkonderwijs en vso. Meer informatie staat in de flyer met de toelichting en op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

 

Subsidie Urban arts talent 2018-2020

Met de subsidieregeling Urban Arts Talent 2018-2020 wil het Fonds voor Cultuurparticipatie ontwikkelingstrajecten van urban arts talenten stimuleren en ondersteunen. Het talent kan zich zo als maker ontwikkelen, door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren. In de regeling staat het talent centraal. Het Fonds wil urban arts talenten de mogelijkheid bieden om met goede begeleiding een stap verder te komen.

 

Stichting Cultuur Eindhoven

Cultuur Eindhoven stelt namens de gemeente middelen beschikbaar via een basisinfrastructuur (BIS) regeling evenals via een PLUS-regeling voor culturele programma’s en projecten.

 

Subsidie per leerling in het basisonderwijs via de prestatiebox (2012-2020)

Bovenop de lumpsum (voor personeel en materialen) is er voor basisscholen jaarlijks geld via de zogenaamde prestatiebox. Scholen kunnen dit geld naar eigen inzicht gebruiken voor cultuureducatie, maar ook voor taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en professionalisering van leerkrachten en schoolleiders.

Doel

Algemeen doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen. 

Subsidieaanvraag

De school hoeft geen subsidie aan te vragen. Het schoolbestuur ontvangt het subsidiebedrag. In november wordt 32,3% uitbetaald, en in maart 67,7%.

Subsidiebedrag

Voor het schooljaar 2018-2019 krijgen scholen een bedrag van € 11,87 per leerling voor cultuureducatie. (Dit was € 11,78 in schooljaar 2017-2018, € 11,64 in schooljaar 2016-2017 en € 11,50 in schooljaar 2015-2016). 

Lees verder...