Advies en ondersteuning

CultuurStation heeft als belangrijke functie het adviseren van het onderwijs en de culturele aanbieders in Eindhoven op het gebied van kunst- en cultuureducatie. We zijn alert op de landelijke en lokale ontwikkelingen en vormen een innovatief kenniscentrum voor cultuuronderwijs. Jaarlijks organiseren we een studiedag met actuele thema’s en netwerkmogelijkheden voor het gehele onderwijs en culturele veld. We zijn hét aanspreekpunt voor vragen over scholing, advies en ondersteuning.

Ondersteuning bij invulling cultuureducatie

Binnen het primair onderwijs is de subsidie voor cultuureducatie (€ 11,64 per leerling) in de regeling Prestatiebox van de school opgenomen. In het voortgezet onderwijs bepaalt iedere school zelf of de cultuurkaart wordt aangeschaft. Bedie regelingen zijn bedoeld om de samenhang binnen en de kwaliteit van cultuureducatie op school te versterken, gericht op het bereiken van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie via de implementatie van een doorlopende leerlijn. Dit moet geformuleerd worden in een plan dat is opgenomen in het schoolbeleidsplan. Maar hoe pak je dat aan? CultuurStation denkt daarover graag met scholen mee, vraag gerust een oriënterend gesprek aan.

Ondersteuning team

CultuurStation helpt schoolteams om een samenhangende visie op de plaats van cultuureducatie binnen de school te ontwikkelen en de plaats van de doorlopende leerlijn - de Culturele Ladekast - daarin. De procesbegeleiding die daarvoor wellicht nodig is, biedt CultuurStation kosteloos aan.

Deskundigheidsbevordering  van leerkrachten in een kunstdiscipline

Veel leerkrachten voelen zich niet bekwaam om lessen in een bepaalde kunstdiscipline te geven. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zijn soms niet ten volle ontwikkeld. Het is mogelijk om samen met CultuurStation een deskundigheidsbevorderingstraject op te zetten, waarin kunstvakdocenten op school de leerkrachten ondersteunen.

Ondersteuning bij naschoolse activiteiten

Het is mogelijk om op school invulling geven aan de Spilfunctie en leerlingen aansluitend aan de schooltijden naschoolse culturele activiteiten aan te bieden gedurende periodes van zes weken. De kinderen kunnen tegen een vergoeding bijvoorbeeld zes weken na schooltijd een uurtje dansen onder leiding van een vakdocent.

Ondersteuning van lesmethodes

Veel scholen hebben lesmethodes in huis voor cultuureducatie, maar hebben behoefte aan ondersteuning bij de uitvoering ervan, bijvoorbeeld bij de methode ‘Moet je doen’ of een digitale muziekmethode. CultuurStation biedt een helpende hand. Dit kan in de vorm van teambijeenkomsten, voorbeeldlessen of lesbezoeken. Diverse methodes liggen ter inzage bij CultuurStation.