Cultuureducatie met Kwaliteit - Prestatie eisen

Stichting Cultuurstation heeft met Fonds voor cultuurparticipatie en Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) prestatieafspraken gemaakt met betrekking tot de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Bereik: Aantal scholen PO

jaar 2017 2018 2019 2020
doelstelling 24 24 24 24
gerealiseerd 23 25 35  33 (t/m juni '20)

 

Bereik: Aantal medewerkers van scholen

jaar 2017 2018 2019 2020
doelstelling 450 450 450 450
gerealiseerd 446 516 692 644 (t/m juni '20)

 

Bereik: aantal educatief medewerkers

jaar 2017 2018 2019 2020
doelstelling 33 33 33 33
gerealiseerd 45 45 56 41 (t/m juni '20)

 

Bereik: aantal leerlingen

jaar 2017 2018 2019 2020
doelstelling 7000 7000 7000 7000
gerealiseerd 7112 8173 10609 9490 (t/m juni '20)

 

Smart doelenstelling(en) Scholen primair onderwijs 

- Eind 2020 hebben de scholen (≥ 3 jaar deelname), cultuureducatie verankerd in de school. Dit is vast te stellen door: Het beleidsplan / het activiteitenplan per schooljaar met bewuste keuzes voor activiteiten uit de culturele omgeving die aanvullend of verdiepend zijn / de koppeling van activiteiten binnen de school /het lesrooster / de vaardigheden van de leerkrachten die in staat zijn de basale kunstlessen te kunnen geven / de samenwerking van de leerkrachten en aanbieders binnen activiteiten op het praktische en didactische vlak (verbreding) en op inhoudelijk vlak (verdieping) / passende activiteiten met lesbrieven op de vraag van de school / de deelname aan het netwerk c.q. kenniskring.

- Eind 2020 is Cultuur&ik bij 60% van de deelnemende scholen geland (verbreding) en daarvan heeft 50% het geïmplementeerd in de beroepspraktijk (verdieping). Dit is vast te stellen door: Het beleidsplan / het activiteitenplan per schooljaar met bewuste keuzes voor activiteiten vanuit Cultuur&ik uit de culturele omgeving / de borging van de creatieve lesontwerpen op het digitale netwerk / het lesrooster/jaarplan / de vaardigheden van de leerkrachten die in staat zijn een creatief lesontwerp te maken / de deelname aan de trainingen Cultuur&ik / de samenwerking met aanbieders in de uitvoering en ontwikkeling van de creatieve lesontwerpen / de deelname aan het netwerk c.q. Kenniskring / de evaluaties op school- en klasniveau ieder jaar.

 

Bereik: Aantal scholen PO

jaar 2017 2018 2019 2020
doelstelling 24 24 24 24
gerealiseerd 23 25 35  

 

Smart doelstelling(en): inhoudelijke deskundigheid van medewerkers en scholen

- In december 2020 kunnen leerkrachten van scholen (≥ 3 jaar deelname) de doorlopende leerlijn van De Culturele Ladekast toepassen. Dit is vast te stellen door: het beleidsplan / de zichtbare koppeling van vermogens en leerdoelen in de lessen / de borging van 80% van de lessen op het digitale netwerk van de school / de onderlinge afstemming en samenhang binnen het totale lesprogramma / de vraagformulering richting het culturele veld vanuit de samenhang met de leerlijn / het activiteitenplan per schooljaar met bewuste keuzes voor activiteiten uit de culturele omgeving die aanvullend of verdiepend zijn op de leerlijn / de gezamenlijke netwerk c.q. kennisdeling bijeenkomsten van school en aanbieders en ICC'ers onderling / de evaluaties op school- en klasniveau ieder jaar.

- Eind 2020 bezitten de leerkrachten de basisvaardigheden voor het geven van de basale lessen binnen de gekozen kunstdiscipline(s) en kunnen inhoudelijk samenwerken met aanbieders. Vast te stellen door: De toename van 40 naar 70% van de handelingsbekwaamheid van individuele leerkrachten die dat zelf aangeven in jaarlijkse evaluaties en gesprekking (verbreding: 1 kunstdicipline; verdieping: meerdere kunstdisciplines) / de variëteit van de lessen op het digitale netwerk gelinkt aan de leerlijn / de onderlinge samenhang en afstemming binnen de school / het lesrooster / de deelname aan het gezamenlijke netwerk, studiedagen c.q. kennisdelen / de mate van betrokkenheid op inhoudelijk gebied in de activiteiten met aanbieders / de keuzes voor activiteiten rondom deskundigheidsbevordering / de evaluaties op school- en klasniveau ieder jaar.

 

Bereik: Aantal medewerkers van scholen

jaar 2017 2018 2019 2020
doelstelling 450 450 450 450
gerealiseerd 446 516 692  

 

Smart doelstelling(en): Inhoudelijke deskundigheid van medewerkers van culturele instellingen

- De educatieve medewerkers geschoold zijn in de toepassing van de Culturele Ladekast. Dit is te zien aan deomschrijving van de activiteiten voor de scholen op het digitale netwerk van CultuurStation.

- Instellingen die (ook) inzetten op ontwikkeling van de creativiteit van de kinderen zijn geschoold via de training Cultuur&ik. Ze weten hoe ze een creatief ontwerp maken en het proces bij deleerlingen in gang kunnen zetten en begeleiden. Te zien aan de omschrijving van de activiteiten voor de scholen op het digitaal netwerk vanCultuurStation.

 

Bereik: aantal educatief medewerkers

jaar 2017 2018 2019 2020
doelstelling 33 33 33 33
gerealiseerd 45 45 56  

 

Smart doelstelling(en): Samenwerking culturele instellingen

- Eind 2020 is er een structurele samenwerking tussen de instellingen onderling en met de penvoerder. Vast te stellen door: de kenniskringen per programmalijn die 3 keer per jaar bij elkaar komen / de onderlinge afstemming en samenhang van het aanbod van de activiteiten / de gesprekken die 2 keer per jaar tussen CultuurStation en elke aanbieder plaatvinden, waarin  evaluaties maar ook de mogelijke verbindingen te sprake komen / de input van de aanbieders voor studiedagen c.q. netwerkbijeenkomsten / de onderlinge samenwerking binnen activiteiten.

- Eind 2020 is er binnen de activiteiten voor Cultuur&ik een structurele samenwerking tusseninstellingen onderling, met CultuurStation enmet de school. Dit is vast te stellen door: de start op een school met een brainstormsessie met meedere aanbieders / de bijeenkomsten en activiteiten van de werkgroep (5 aanbieders, kinderopvang en schoolbesturen) vanuit het Stedelijk Programma Creativiteit waarvan CultuurStation projectleider is / de onderlinge samenwerking binnen de inrichting van de activiteiten / de evaluaties.

 

Smart doelstelling(en): samenwerking pabo's en kunstvakonderwijs

- Eind 2020 is er een structurele samenwerking met Fontys HKE (Pabo) in Eindhoven. Dit is vast te stellen door: De samenwerking binnen Cultuur&ik in de opzet, evaluatie en doorontwikkeling en uitvoering van de training (hierin is de Korein, kinderopvang ook een partner) / en experimenteerplek in Eindhoven waarin studenten, leerkrachten en aanbieders samenwerken en hun leervragen kunnen onderzoeken / de verbindingen die binnen het curriculm van Fontys HKE (Pabo) in eindhoven gelegd zijn met CmK / de samenwerking van trainers binnen het geven van de ICC-cursus

 

CultuurStation - CmK-jaarverslagen